YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsis Daire Başkanlığı

Başkanlığın Görev ve Sorumlulukları:

 

- Ülke çapında imar planı bulunan veya bulunmayan alanlarda turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, sektörün istifadesine sunulacak ve imar planında turizm kullanımına ayrılan kamuya ait taşınmaz malların gerektiğinde kamulaştırma dahil olmak üzere Bakanlık tasarrufuna alınarak turizm yatırımcılarına tahsis işlemlerini yürütmek, görevle ilgili olarak diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Makamca verilecek diğer görevleri yapmak;

- Turizme yönelik değerlendirilebilecek kaynakların tahsisinin Bakanlık adına alınması;

- Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere temini;

- Yatırımcılara tahsis işlemlerini yürütmek;

- Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmektir.

 

Şube Müdürlükleri ve Görevleri:


1) Arazi Değerlendirme ve Temin Şube Müdürlüğü

- Turizm sektörünün istifadesine sunulacak kamu arazilerinin mülkiyet araştırmasını yapmak, turizm potansiyellerini belirlemek ve taşınmaz mallar üzerinde detay mülkiyet araştırmasını (işgal, tecavüz vb.) yapmak;

- Turizm alan ve merkezi içindeki ve dışında bulunan ve imar planında turizm kullanımına ayrılan kamu arazilerinin Bakanlığa tahsisini gerçekleştirmek ve bu taşınmaz malların teslim alınmasını sağlamak;

- Bakanlığın ihtiyacı olan hizmet binaları ve altyapı hizmetleri için gerekli taşınmaz malları temin etmek;

- İmar planlarında turizm kullanımına ayrılan ve özel mülkiyette bulunan alanlarda kamulaştırma mevzuatına uygun olarak kamu yararı kararı alınması ve diğer gerekli yasal işlemleri ikmal ederek kamulaştırma işlemlerini sonuçlandırmak, bu amaçla Bakanlık bütçesinde gerekli kamulaştırma ödeneğinin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, kamulaştırma işlemlerin gerektirdiği diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak.

2) Arazi Tahsis Şube Müdürlüğü

- İlanen tahsisi uygun görülen ve/veya gerçekleştirilen taşınmaz malların ön izinle verilmesi kararının oluşturulması için Arazi Tahsis Komisyonunun toplanmasını ve verilen kararların Makam Onayının alınmasını sağlamak;

- İlansız, kamu kuruluşlarına arazi tahsis işlemlerini yürütmek;

- Ön izin, kesin tahsis, bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi, hisse ve/veya şirketlerin devri, inşaata başlanması, işletmeye açılması işlemleri ve bu işlemlerle ilgili tahsis durumlarını izleyerek sorunları belirlemek ve çözümleri için diğer birimlerle veya kamu kurumları ile koordineli çalışmak gerekiyorsa çözümü için Arazi Tahsis Komisyonu gündemine almak, ATK sekretarya ve raportörlük hizmetlerini yürütmek;

- Tahsisi yapılan firmaların ek alan taleplerine yönelik işlemleri yürütmek.

3) Plan Aplikasyon Şube Müdürlüğü

- Bakanlığın tasarrufuna alınana kamu arazilerinin tahsis duyurusu, bilgi ve harita föyleri vb. şartname koşullarını belirleyerek ilan paketini hazırlamak ve duyuru ile ilgili işlemleri yürütmek;

- Bakanlığa tahsis edilen kamu arazilerinin gerekmesi halinde ilan öncesinde plan değişikliklerinin yapılmasını sağlamak;

-Yatırımcılara tahsisi yapılan taşınmaz malların planlarının hazırlanması ve değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemleri, planlamadan sorumlu daire başkanlığı ile koordineli biçimde yürütmek.

4) Uygulama ve İzleme Şube Müdürlüğü

- Tahsisi yapılan yatırımcıların tahsis, süre ve durumları ile ilgili firmalara gerekli uyarıları yapmak, işlem yapılması gerekenleri Arazi Tahsis Şube Müdürlüğüne iletmek;

- Yapılan tahsislerle ilgili istatistik, doküman ve bilgileri derlemek, yayımları hazırlamak;

- Personelle ilgili duyuruları yapmak.